Tekst str:AA Print Bogmærke
 

Rettigheder & Klager

Indflytning
Du skal have en lejekontrakt, hvor alle udgifter vedrørende boligen fremgår. Desuden får du udleveret papirer vedrørende vedligeholdelse, eventuelt råderetskatalog, husorden og boligselskabets vedtægter. Du har ret til et indflytningssyn, der beskriver boligens stand, og hvor det afklares, om der er mangler ved boligen, som boligafdelingen skal udbedre.

Huslejeforhøjelse
Du skal oplyses om huslejestigninger med 3 måneders varsel. Du skal samtidigt oplyses om grunden til forhøjelsen.
Budgettet skal principielt altid godkendes af beboermødet, inden der kan udsendes varsling af huslejeforhøjelser. Dog kan der altid varsles huslejeforhøjelser, hvis de skyldes forhøjelse af skatter og afgifter. 

Boligens ukrænkelighed
Ingen må låse sig ind i din bolig uden din tilladelse. Boligselskabet har dog i særlige tilfælde ret til at få adgang til boligen. Det gælder hvis forholdene kræver det ved brand, oversvømmelse, ledningsbrud mv.
Boligselskabet har ret til at iværksætte arbejder i boligen. Du skal varsles 6 uger inden, hvis det ikke medfører væsentlig ulempe for dig og 3 måneder inden, hvis arbejderne vil medføre væsentlig ulempe.

Fremleje
Du har altid ret til at fremleje højst halvdelen af boligens beboelsesrum til beboelse, men du skal altid ansøge BoVendia om tilladelse. Fremlejeaftalen skal altid indgås skriftligt, og vi skal have en kopi af fremlejeaftalen senest 2 uger inden fremlejeperioden begynder.
Antallet af beboere i boligen under fremlejen må ikke overstige det samlede antal beboelsesrum i boligen.
Du har ret til at fremleje hele boligen i indtil 2 år, hvis dit fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold eller lignende.

Boligselskabet kan modsætte sig fremleje:
- hvis boligen efter bytte vil blive beboet af mere end to personer pr. beboelsesrum
- hvis der er tale om en ungdoms- eller ældrebolig, og fremlejeren ikke er berettiget til en sådan bolig.

Du har ansvaret:
Det er dig, der har ansvaret for evt. skade på boligen, som fremlejetageren forvolder. Du er også ansvarlig for, at fremlejetageren overholder husordenen og betaler husleje. Du kan altså risikere at komme i klemme, hvis den du fremlejer til en person, som ikke betaler huslejen.

Klagemuligheder
Du har ret til at klage til boligselskabet, hvis andre beboere ikke overholder husordenen eller andre regler for afdelingen. Du kan her udskrive en blanket, som du kan udfylde og sende til os. Vi gør opmærksom på, at klager ikke kan være annonyme.

Blanketten kan downloades her som en PDF-fil (16 Kb), som du kan udskrive og udfylde senere.

Klik på formularen "Behandling af personoplysninger i forbindelse med husordensklager", for at se, hvordan vi håndterer dine oplysninger.

Hvis der er andet, du er utilfreds med, kan du altid henvende dig til BoVemdia.

Hvis du er utilfreds med BoVendias afgørelse i en sag, har du mulighed for at klage til:

Beboerklagenævnet
C/O Hjørring kommune
Nørregade 2
9800  Hjørring